تور 5 شب پوکت و 2 شب بانکوک ویژه نوروز 1402

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
01 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
پنجشنبه
03 فروردین 1402
چهار شنبه
09 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
چهار شنبه
16 فروردین 1402
پنجشنبه
10 فروردین 1402
چهار شنبه
16 فروردین 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 06:30
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 06:30
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:30
 • مدت پرواز 06:30
 • ساعت پرواز 09:30
 • مدت پرواز 06:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,810,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,380,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,580,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,770,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,860,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,060,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,440,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,730,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,020,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,740,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,780,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,020,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,070,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,220,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,550,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,650,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,510,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,700,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,180,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,620,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,950,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,530,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,820,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,200,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,680,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,450,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,740,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,140,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
91,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,220,000 تومان
نوزاد
9,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کارت واکسن حداقل دو دوز خارجی
3 تست pcr 48 الی 72 ساعت قبل از پرواز برای برگشت تست pcr لازم است
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
      
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K